MAJALIS KHASSIDA PDF

MES ÉCRITS FONT PARVENIR L’ADORATEUR DE DIEU DANS L’ENCEINTE SCELLÉE SANS RETRAITE SPIRITUELLE ET ALLAH M’A PÉRENNISE COMME . Telechargement des khassidas en version Audio (Hizbout Tarqiyah, HTDKH, Gassama), PDF,transcription, française, des livres de jurisprudence, des hadiths.

Author: Gajas Faerisar
Country: Burkina Faso
Language: English (Spanish)
Genre: Software
Published (Last): 1 May 2004
Pages: 447
PDF File Size: 12.70 Mb
ePub File Size: 15.62 Mb
ISBN: 907-8-74922-649-2
Downloads: 45421
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Akigami

Waxaatabtuhu fiilbahri iz sayriya intahaa Ilal laahi wal muxtaari wahwa muniiru.

Audios Xam -Xam

Buzuurii kitaabu laahi was sunnatu latii Bihaa ahtamii ammaa nahaahu buzuuru. Wa minhu salaatun mah salaamin ilayka yaa Munaa kalkalii yaa man nadaahu buhuuru. Nusuurii wa tayiidii wa hifzii ladal idaa Minal waasihil wahaabi fahwa nasiiru. Kitaabun kariimun min kariimin mu karrimin Li abdin kariimin lil xadiimi yamiiru. Asiiru ilaa zil barri wal bahri aabidan Wa lastu ilaal fujjaari awdu asiiru. Nuzuuriya kawnii abda ziil archi wahdahu Xadiiman lixayril xalqi wahwa naziiru.

Uxaatibuhu bil madhi wahwa bitaybatin Wa inni lahu jaarun hunaaka yazuuru. More in this category: Rafiiqii kataabu laahi wal Mustafaa nabii Wa ashaabuhu fiil bahri hiina aduuru. Alaa xayri qalqi laahi turran Muhammadin Chafii -ii lazii kullii yaqii wa yuniiru. Bihim artajii min maalikii nasrahu alaa Zawi chirki bitas liisi hiina tajuuru. Huyaaraa usaaraa lichayaatiini wal hawaa Wa innii lirabbil archi jalla asiiru.

TOP 10 Related  FREIXAS MICROECONOMICS OF BANKING PDF

Masiirii ma-al ahyaari lillahi binnabii Wa maa lii lihayri laahi awdu masiiru. Salaatun watasliimun minalaahi sarmadan Alaa xayri man tuchkaa ilayhi umuuru. Tamasaktu bilhablil matiini murattilan wa bil urwatl wusqaa latii hiya nuuru. Limawlaaya hamdii raadiyan anhu chaakiran Alaa sirri sirri wal xabiiri xabiiru.

les khassaides en pdf

Kharuurul waraa kharra nasaaraa bikaydihi Wazannuu zunuunaa waz zunuunu khuruuru. Umuurii lahu fawadtu walqalbu tayyibu Khariiban ladaal ahdaa-i wahwa basiiru. Ujuurii alal wahaabi jalla takarruman Alaa xidmatil muxtaari wahwa ajiiru. Asiiru ma-al abraari hiina asiiru Wa zannal idaa annii hunaaka asiiru.

Téléchargement.

Ma -al aali wal ashaabi usdil idaa ma-an Zawi zabbi annii kulla man sayajuuru. Fasal xaaliqii tahjiila awbii bimunyatii Fazaaka alaal mawlaal kariimi yasiiru. Fasal xaaliqii rawdal idaa lii ma-an bimaa A uubu bihi lil barri anta naziiru.

Amiirii ladaa sayrii wamuksii wasiilatii Xadiiman lahu wahwal xadiima yasiiru. Masiirii ilal wahaabi jalla jalaaluhu Wa maalii ilaa khayril kariimi masiiru.

Telechargement –

Kitaabun majiidun min majiidin mumajjidin li abdin majiidin lilkafuuri yadiiru. Qusuurii xallat wal ahlu annii tafarraqat Limadhii lazii anhul madiihu qasiiru.

Alaa man bihi qad jaa-a naa minhu munziran Salaatun taqiini suu-a maja,is asiiru. Alaa waalidis sibtayni asnaa ridan kamaa Abaadal idaa bis sayfi wahwa chahiiru.

Sutuuriya fiid daarayni majslis Muhammadan Binazmin wa nasrin wahwa nihma satuuru. Se souvenir de moi. Khaniitu bihi rabban waliiyan yaquudu lii Maraamii wa inni chaakirun wa faqiiru.

TOP 10 Related  ARANJUEZ MA PENSEE PDF

Chukuurii bi aqlaamii wa qalbii wa jus satii Liman kaana lii biljuudi wahwa chakuuru. Chuhuurii wa ayaamii khadan lii chawaahidun Bikawniya abda laahi wahwa chahiiru.

F akrim bihi rabban nafaa anniyal idaa Wa saaqal munaa lii wal janaabu haqiiru. Huwal kanzu walkibriitu waz zaadu lii hunaa Bihi tantafii naarun khadan wa subuuru. Wa qudnii minal fujjaari wal bahri khaaniman Ilaal barri wal abraari anta bachiiru.

Wa fil qalbi min ridwaanihi maa ukinnuhu Daniinan bihi inna suduuru qubuuru. Fabachir zawil islaami bii aajilan wakun Muniiran biyal islaama anta muniiru.

Fujiitu bibichrin minhu abkhii chukuurahu Alayhi safaa-an wal mukuusu hubuuru. Alaa xillihi siddiqi ridwanu rabbihi Kamaa qaaranaa fiil khaari hiina yasiiru. Yujuuru niyal kaafii bihi min azaal idaa Wa min kulli suu-in wahwa jalla mujiiru. Yasiiru biyal jazbu lazii qaadanii ilaa Khaasida alayhi maa aruumu yasiiru. Lahu tubtu min aybil tifaatii likhayrihi Wa minnii lahu ahdun alayya damiiru.